Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie będzie nowoczesnym centrum aktywności lokalnej zorientowanym na kształtowanie tożsamości jej twórców i odbiorców. W animacji działań kulturalno – społecznych będzie odwoływać się do swojego wieloletniego dorobku i kulturotwórczego potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej. Przychylny na potrzeby kulturalne mieszańców, będzie miejscem społecznościowym udostępniającym środowisku dobra nauki i kultury. W swej działalności będzie aktywizował środowisko do twórczego uczestnictwa w kulturze i zapewniał organizację czasu wolnego, rozrywkę i wypoczynek. Przy zachowaniu dotychczasowych atrakcyjnych form pracy, będzie wprowadzał nowe projekty, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł finansowania. We współpracy z lokalnymi i krajowymi instytucjami oraz organizacjami będzie dążył do osiągnięcia spójności działań stymulujących rozwój miasta. W optymalnej realizacji swoich celów będzie budował wspólnotę lokalną z uwzględnieniem wzajemnych relacji szacunku, zrozumienia, pomocy i akceptacji.

                                                           Misja Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie

 

 

 

Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie integruje, aktywizuje i ożywia społeczność lokalną. Pogłębia kontakty między ludźmi. Jego propozycje programowe odpowiadają różnorodnym zainteresowaniom i potrzebom kulturalnym oraz pobudzają twórczość i kreatywność środowiska. Aktywnie tworzy kulturę i aktywnie poszukuje jej odbiorców. Jest znaczącym centrum życia społeczności lokalnej tworzonym przez ludzi, którzy go licznie odwiedzają. Prowadzone badania frekwencji potwierdzają efektywność form jego działalności. Podejmuje działania wielopokoleniowe, innowacyjne, przełamuje stereotypy metodyczne i organizacyjne. Działalność wolontariuszy wzbogaci wizerunek OOK o jakościowy aspekt społeczny. Pracowników wyróżnia pasja i profesjonalizm. OOK jest miejscem animacji przedsięwzięć kulturalno - społecznych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Jest instytucją rozpoznawaną i zapamiętywaną

                                                       Wizja Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie